ضرورتی نیست که همیشه وسواس به خرج بدی

نیازی هم نیست که نوشته ای که ارزش نوشتن ندارد نوشت!

امشب و فرداشب نابلوپومو تعطیل است :)