رفتن به نوشته‌ها

ماه: اکتبر 2014

تکنولوژی و طبقاتی که نظام سرمایه داری به آنها بها نمیداد!

این نوشته نه تحلیلی قوی و جامع نسبت به تکنولوژی دارد و نگاهی کامل نسبت به سرمایه داری، بیشتر جهت ثبت تفکرات نگارنده نسبت به…